Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, „Emitent” informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 13:00 w Warszawie, w kancelarii notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna przy ul. Siennej 86, lok. w Warszawie 00-815.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 • treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 28 czerwca 2024 roku wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów;
 • projekty Uchwał;
 • formularz głosowania przez pełnomocnika;
 • wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
Proacta_Ogłoszenie_29052024.pdf
Proacta_Projekty_uchwał_29052024.pdf
Formularz_pozwalający_na_wykonywanie_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_29052024.pdf
Wzór_pełnomocnictwa_Proacta_29052024.pdf 

Zarząd spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 580322 (zwana dalej również: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 13:00 w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Kancelarię Notarialną Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lok. 1, 00-815 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 11.06.2024 roku (dzień prawa poboru), dematerializacji akcji oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
 • Wolne wnioski i głosy.
 • Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załączniki:
Proacta_Ogłoszenie_30.04.24.pdf
Uchwały NWZ Proacta 27.05.pdf
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 27052024.pdf