Oferta publiczna 
akcji serii N Proacta S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji Proacta S.A. Dokument Ofertowy, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Proacta S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Termin zapisów

Termin zapisów w ramach zaproszeń kierowanych przez Zarząd
23 lipca – 6 sierpnia 2024 roku

Jak się zapisać

Proacta S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Opis działalności

Proacta S.A. to podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Proacta prowadzący działalność w obszarze bioinformatyki i medycyny opartej o sztuczną inteligencję w Polsce. Spółka dostarcza zaawansowane technologicznie usługi, skupiając się na analizie danych medycznych i genetycznych, bioinformatyce oraz projektowaniu i tworzeniu modeli predykcyjnych opartych o sztuczną inteligencję.
Dodatkowo Emitent w ramach dywersyfikacji zakresu działalności prowadzi usługową działalność programistyczną tworząc na zlecenie dedykowane oprogramowanie dla podmiotów gospodarczych (tj. w formule B2B).

Struktura Grupy

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której skład wchodzą dwa podmioty zależne: Databion sp. z o.o. oraz VE Space sp. z o.o. Proacta S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na ZW wskazanych spółek zależnych.

Podmioty zależne są wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58 UoR.

Rynek działalności

Rynek bioinformatyczny napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na zintegrowane rozwiązania w zakresie przetwarzania, integracji i zarządzania danymi oraz rozwojem zastosowania sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML), odgrywa kluczową rolę m.in. w opiece zdrowotnej, diagnostyce klinicznej czy medycynie precyzyjnej.

Rynek ten w 2023 roku osiągnął wartość 12,3 mln USD, a jego szacowana wartość do 2032 roku wyniesie 36,2 mld USD przy CAGR równym 12,3%, co stanowi wzrost o 194% w ciągu 9 lat (źródło: Imarc Services Private Limited).


Segmenty działalności

Głównym obszarem działalności Emitenta jest świadczenie usług opartych o zaawansowane technologie w następujących obszarach

Pomimo zaangażowania Emitenta w projekty medyczne, Spółka od ponad 15 lat (przed 2023 rokiem działając jako Proacta Sp. z o.o.) realizuje projekty informatyczne w ramach usług programistycznych i outsourcingu specjalistów IT. Grupa zrealizowała ponad 100 projektów dla 60 klientów biznesowych związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych dla klientów z sektora prywatnego i publicznego. Według stanu na dzień 31 marca 2024 roku Emitent całość przychodów ze sprzedaży w kwocie 1,6 mln PLN uzyskał ze wskazanego powyżej segmentu działalności.

Usługi dla sektora medycznego

Emitent (ówcześnie działając jako Proacta Sp. z o.o.) w 2018 roku rozpoczął prace nad autorską platformą technologiczną Databion. Jest to wielofunkcyjna platforma analityczna, służąca gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych medycznych i genetycznych.

W związku z ustawicznym rozwojem opisywanej platformy, Spółka na bazie zdobytych doświadczeń w trakcie jej rozwoju oraz poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych wytworzyła szereg autorskich rozwiązań. Są to produkty dedykowane sektorowi medycznemu oraz pacjentom indywidualnym, które wykorzystują zaawansowane technologie informatyczne w tym sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML).

Dbam o siebie Smart Lab

Digital Breast Cancer Unit

Portal Pacjenta

Klienci Emitenta i kluczowe współprace

Spółka współpracowała i realizowała projekty dla wielu podmiotów gospodarczych  z różnych branż, w tym m.in.:
Olimp Laboratories, PPUC Envelo, Simple, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Integrated Solutions, Ministerstwo Środowiska, Trusted Software Services, Union Parts, MBB Logistics, Univeg, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ożóg i Tomczykowski, Mayland, Med4Med, EO Networks, Helping Hand, Fratria, Lobster, Biuro Informacji Kredytowej, TLS – Boca Systems, Agencja Restrukturyzaji i Modernizacji Rolnictwa, Grabowski i Wspólnicy, Merlin Group, Florexpol, Estelligence, Agersol, Netbulls, Baltrafood, Sygnity, AD Invest, Red Ocean, Fazbud Instal, Gas-Trading, Green Energy, Business Consulting Group, Instytut Ochrony Środowiska, Siódemka, Kasa Stefczyka, Sąd Okręgowy Warszawa, Tech Soft, Tomax, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 
Ponad to Spółka realizowała i realizuje współprace z podmiotami z branży medycznej i okołomedycznej, m.in.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Opolskie Centrum Onkologii, TrichoLAB, Centrum Medyczne CODE, Diagnostyka, Medidesk, Centrum e-Zdrowia (we współpracy z Trusted Software Services), Neuca.

Struktura zatrudnienia

Na dzień 31 marca 2024 roku Emitent zatrudniał i współpracował z 47 osobami, w tym 3 osobami pełniącymi funkcję z tytułu powołania, 13 osobami świadczącymi pracę na podstawie umów o pracę, 30 osobami świadczącymi usługi na podstawie umów B2B oraz z jedną osobą świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariat – przed i po ofercie

Przed ofertą

Po ofercie

Strategia rozwoju

2Q 2024

Uruchomienie modułu SmartLab w ramach platformy „Dbam o siebie” dla konsumentów.
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowego rozwiązania.

3/4Q 2024

Wprowadzenie modułu SmartLab dla biznesu tj. instytucji medycznych i firm.
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowego produktu.
Zakończenie pierwszych projektów testowych DBCU.

1Q 2025

Uruchomienie Portalu Pacjenta w formule white label.

2Q 2025

Start programu DCCU skupionego na leczeniu raka jelita grubego.
Uruchomienie usługi SmartLab dla podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

4Q 2025

Wprowadzenie programu DLCU skupiającego się na leczeniu raka płuc.

Oferta publiczna

Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela Proacta S.A. („Spółka”) serii N o wartości nominalnej 0,50 zł każda w łącznej liczbie od 2 do 4.049.139 akcji, po cenie emisyjnej 0,50 zł. Oferta realizowana z zachowaniem prawa poboru

Harmonogram oferty

Cele emisyjne

Szczegółowy opis celów emisyjnych znajduje się w Dokumencie Ofertowym z dnia 14 czerwca 2024 r. w rozdziale III punkt 7.14
Emitent z emisji od 2 (dwie) do 4.049.139 (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji serii N oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) planuje pozyskać od 1 PLN (jeden złoty) do 2.024.569,50 PLN (dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Cele emisyjne wykazane powyżej zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji akcji serii N.
Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.
W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzje o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju.
W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii N w kwocie 2.024.569,50 PLN,  Emitent zamierza zrealizować wyżej wskazane cele emisyjne z wpływów bieżącej działalności.


Jak się zapisać?

Transza Zarządu

By przystąpić do oferty w transzy zaproszeń kierowanych przez Zarząd, w terminie między 23 lipca a 6 sierpnia 2024 roku musi być Pan/Pani klientem DM INC S.A. (dalej „Dom Maklerski”). W tym celu należy zawrzeć z Domem Maklerskim umowę przyjmowania i przekazywania zleceń (dalej „Umowa PPZ”) a w jej zakresie przejść ocenę odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania, która pozwoli określić czy znajduje się Pan/Pani w grupie docelowej odbiorców dla oferowanych akcji.

I. Dla przyszłych klientów Domu Maklerskiego:

Krok 1:

Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony: https://dminc.pl/kontakt w temacie wpisując Proacta. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

Krok 2:

Przejdź procedurę przygotowującą do zawarcia Umowy PPZ. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisz umowę zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez pracownika Domu Maklerskiego INC.

Krok 3:

Wypełnij Formularz Zapisu zamieszczony na niniejszej stronie i podpisz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i dostarcz go elektronicznie na adres mailowy: [email protected] lub podpisz formularz osobiście i dostarcz go do siedziby Domu Maklerskiego (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu) lub Punktu Obsługi Klienta (ul Wspólna 35 lok. 12, Warszawa).

Krok 4:

Wpłać do 6 sierpnia 2024 roku włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w treści Formularzu Zapisu.

Zawarcie umowy PPZ z Domem Maklerskim jest bezpłatne. Dom Maklerski nie pobiera prowizji od transakcji, w których pośredniczy.

II. Dla obecnych klientów Domu Maklerskiego:

Krok 1:

Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony: https://dminc.pl/kontakt w temacie wpisując Proacta. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

Krok 2:


Wypełnij Formularz Zapisu zamieszczony na niniejszej stronie i podpisz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i dostarcz go elektronicznie na adres mailowy: [email protected] lub podpisz formularz osobiście i dostarcz go do siedziby Domu Maklerskiego (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu) lub Punktu Obsługi Klienta (ul Wspólna 35 lok. 12, Warszawa).

Krok 3:

Wpłać do 6 sierpnia 2024 roku włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w treści Formularza Zapisu.

Poprawność złożenia zapisu determinuje zaksięgowanie wpłaty za akcje na koncie bankowym Domu Maklerskiego do dnia 6 sierpnia 2024 roku. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zapis będzie nieważny.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii N, nie objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 23 lipca 2024 – 6 sierpnia 2024 roku.

Zgodnie z art. 436 § Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii N zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii N, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 14 czerwca 2024 roku.

Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
– zakończona 10 lipca 2024 roku.

Krok 1:

Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na koniec dnia 11.06.2024 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru.

Krok 2:


Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.

Krok 3:

Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.

Zapisy na Akcje Serii N na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):
§  domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
§  domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.
Zapisy na Akcje Serii N w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 18 czerwca 2024 r. i przyjmowane będą do dnia 10 lipca 2024 roku.
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 14 czerwca 2024 roku.
Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii N, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.
Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii N wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii N w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii N, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 23 lipca 2024 roku do 6 sierpnia 2024 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii N zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii N zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii N, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

ZASTRZEŻENIE

Oferta publiczna Akcji Proacta S.A. jest przeprowadzana:
na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Dokumentu Ofertowego,
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
 
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Proacta S.A.”.

Ważne informacje - nota prawna

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy ouważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „Zaakceptuj i przejdź dalej” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną od 2 do 4.049.139 akcji zwykłych na okaziciela serii N Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”). Zasady i warunki przeprowadzania Oferty Publicznej zostały określone w Dokumencie Ofertowym dotyczącym Oferty Publicznej („Dokument Ofertowy”) opublikowanym na stronie internetowej Spółki (https://proacta.pl/ofertapubliczna/) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. pośredniczącego w Ofercie Publicznej (http://dminc.pl/oferta-publiczna/proacta).

Spółka jest odpowiedzialna za prawdziwość, rzetelność i kompletność wszystkich informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, podmiot pośredniczący w Ofercie Publicznej, tj. Dom Maklerski INC S.A., ani jakikolwiek podmiot powiązany z DM INC, nieodpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Dokumencie Ofertowym, suplementach i komunikatach aktualizujących do niego, poza informacjami wskazanymi w treści oświadczenia DM INC zawartego w rozdziale II Dokumentu Ofertowego.Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej, informacje o Spółce, oferowanych akcjach Spółki oraz Ofercie Publicznej. Dokument Ofertowy nie podlegał zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej subskrypcji akcji Spółki w Ofercie Publicznej należy zapoznać się z Dokumentem Ofertowym oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do niego.

Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, w szczególności zopisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Dokument Ofertowy, ewentualne suplementy i komunikatyaktualizujące do niego oraz informacje, które mają charakter promocyjny (reklama) i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej albo stanowią informację przekazywaną przez podmiot prowadzący Ofertę Publiczną do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez ten podmiot obowiązków.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Ani Dokument Ofertowy, ani akcje Spółki będące przedmiotem Ofert Publicznej nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez podmiot prowadzący Ofertę Publiczną i jego doradców w związku z Ofertą Publiczną. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie Publicznej. Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.

Wracam na stronę główną
Akceptuję i przechodzę dalej